Odsek za pravna pitanja

nuhi osmani al

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Tel: 03820016520

___________
 

Në bazë të  Rregullores Nr.02/2011 për Fushat e PërgjegjësitëAdministrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive (shtojca 15),nen udhëheqjen e Drejtorit të Departamenti Ligjore dhe mbikëqyrjen edrejtpërdrejt të Sekretarit të Përgjithshëm, Departamenti Ligjore e MKK-së kakëto Detyra dhe Përgjegjësi:

1. Merr pjesë në hartimin e legjislacionit primar dhe sekondar nëbashkëpunim të ngushtë me Kabinetin e Ministrit me Departamentet dhe menjësitë tjera organizative nga fushë-veprimtaria e ministrisë përkatëse;

2. Është përgjegjës për finalizimin e projektaktit normativ;

3. Në bashkëpunim me departamentet për integrime evropiane siguronpërputhshmërinë e projektligjeve dhe të  akteve të tjera nënligjore tëpropozuara/sponzoruara nga ministria përkatëse me legjislacionin eBashkimit Evropian (Acqius Cummunitarie), si dhe me ligjet e aplikueshmenë Kosovë;

4. Jep këshilla ligjore, rekomandime, udhëzime dhe opinione të kërkuara, nga fushëveprimi i ministrisë përkatëse dhe Qeverisë;

5. Bashkëpunon me Ministrinë e Drejtësisë për përfaqësimin e ministrisë përkatëse dhe të  Qeverisë  në Gjykatë;

6. Bashkëpunon me Departamentin Ligjor për përgatitjen, monitorimin dhe raportimin e Programit Legjislativ;

7. Siguron përmbushjen e detyrave ligjore në zbatimin e ligjit dhe të dispozitave tjera nga fushëveprimi i Ministrisë/Qeverisë;

8. Bashkëpunon me institucionet tjera të nivelit qendror dhe lokal përkrijimin e infrastrukturës ligjore nga fushëveprimi i Ministrisëpërkatëse;

9. Harton propozim vendime, propozime të  materialeve të ndryshme të kërkuara nga Sekretari dhe Ministri.

10. Kryerjen e detyrave tjera të përcaktuara me legjislacionin përkatës.

logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502