Legjislacioni

Udhëzues për menaxhimin, invertarizimin dhe vlerësimin e pasurisë jo financiare në Ministrinë për komunitete dhe kthim 27.09.2016. Vendimi per formimin e Ekipit Punues per hartimin e Strategjise se Re per Komunitete dhe Kthim. 13.08.2013 Verzioni Final i nënshkruar Rregullorja për projektet kapitale - 14 06 2013 15.03.2013 Regjistri i akteve nenligjore te MKK-se 15.03.2013 Rregullore e brendshme Nr.04.2011 për përcaktimin e kritereve mbi aktivitetet e Ministrisë për Komunitete dhe Kthim.CV01 24.04.2012 Rregullore e brendshme Nr.03.2011 për Menaxhimin dhe Implementimin e Projekteve Kapitale te Ministrisë për Komunitete dhe Kthim.CV01 24.04.2012 Rregullore Nr.04.2012 për plotesim-ndryshimin e Rregullores se brendshme Nr.04.2011 24.04.2012 Rregullore për funksionimin e depos së MKK-se Nr.03.2012.CV02 24.04.2012 Rregullorja Nr.01.2012 per plotesim-ndryshimin e rregullores Nr.03.2011 e dt.16.05.2011 për Menaxhimin dhe Implementimin e Projekteve Kapitale te MKK-së 24.04.2012 Rregullorja per financimin e projekteve te OJQ-ve për zhvillimin dhe stabilizimin e Komuniteteve Nr.02.2012.CV01 24.04.2012 Udhëzimet për zbatimin e përkrahjes për kthim 29.03.2012
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045