Komuna Dragash Dragash Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Prizren km2 33.997 22000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   53     7     Shqiptarë   22887     20287     Malazez   9     0     Boshnjak   16088     4100     Turq   0     202     Romë   0     3     Ashkali   0     4     Egjiptian   0     3     Goran   0     8957     Kroat   0     0     Të tjerë   17     434     Gjithsej   39302     33997   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 4.162
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045