Komuna Ferizaj Ferizaj Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Gjilan 344km2 108.610 70000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   8191     32     Shqiptarë   81737     104152     Malazez   287     0     Boshnjak   1857     83     Turq   0     55     Romë   2081     204     Ashkali   0     3629     Egjiptian   0     24     Goran   0     64     Kroat   177     0     Të tjerë   725     367     Gjithsej   95156     108610   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 11.868
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045