Komuna Fushë Kosovë Fushë Kosovë Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Prishtina 89km2 34.827 12000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   8346     321     Shqiptarë   17374     30275     Malazez   898     0     Boshnjak   1675     34     Turq   0     62     Romë   3384     436     Ashkali   0     3230     Egjiptian   0     282     Goran   0     15     Kroat   37     0     Të tjerë   672     172     Gjithsej   32500     34827   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 10.073
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045