Komuna Gjakovë Gjakovë Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Pejë 586km2 94.556 50000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   1725     17     Shqiptarë   112888     87672     Malazez   1469     0     Boshnjak   325     73     Turq   0     16     Romë   2657     738     Ashkali   0     613     Egjiptian   0     5117     Goran   0     13     Kroat   22     0     Të tjerë   1689     297     Gjithsej   120947     94556   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 4.547
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045