Komuna Gjilan Gjilan Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Gjilan 454km2 90.178 60000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   19391     624     Shqiptarë   86237     87814     Malazez   135     0     Boshnjak   117     121     Turq   0     978     Romë   3484     361     Ashkali   0     15     Egjiptian   0     1     Goran   0     69     Kroat   24     0     Të tjerë   140     195     Gjithsej   110464     90178   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 12.412
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045