Komuna Gllogoc Gllogoc Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Prishtina 290km2 58.531 13000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   22     2     Shqiptarë   53771     58445     Malazez   4     0     Boshnjak   0     14     Turq   0     5     Romë   0     0     Ashkali   0     0     Egjiptian   0     2     Goran   0     0     Kroat   0     0     Të tjerë   0     63     Gjithsej   53802     58531   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 121
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045