Komuna Istog Istog Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Pejë 454km2 39.289 31000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   6033     194     Shqiptarë   46151     36154     Malazez   1259     0     Boshnjak   2620     1142     Turq   0     10     Romë   1338     39     Ashkali   0     111     Egjiptian   0     1544     Goran   0     0     Kroat   8     0     Të tjerë   352     95     Gjithsej   57928     39289   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 9.142
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045