Komuna Kamenicë Kamenicë Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Gjilan 523km2 36.085 62000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   12930     1554     Shqiptarë   37632     34186     Malazez   37     0     Boshnjak   27     9     Turq   0     5     Romë   573     240     Ashkali   0     0     Egjiptian   0     0     Goran   0     29     Kroat   6     0     Të tjerë   50     62     Gjithsej   51272     36085   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 8.913
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045