Komuna Klinë Klinë Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Pejë 403km2 38.496 32000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   5270     98     Shqiptarë   43165     37216     Malazez   620     0     Boshnjak   166     20     Turq   0     3     Romë   1291     78     Ashkali   0     85     Egjiptian   0     934     Goran   0     0     Kroat   4     0     Të tjerë   679     62     Gjithsej   51723     38496   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 8.456
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045