Komuna Lipjan Lipjan Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Prishtina 401km2 57.605 14000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   9679     513     Shqiptarë   53334     54467     Malazez   265     0     Boshnjak   523     42     Turq   0     128     Romë   1715     342     Ashkali   0     1812     Egjiptian   0     4     Goran   0     6     Kroat   2973     0     Të tjerë   116     291     Gjithsej   68639     57605   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 6.362
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045