Komuna Obiliq Obiliq Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Prishtina 105km2 21.549 15000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   5777     276     Shqiptarë   18944     19854     Malazez   413     0     Boshnjak   208     58     Turq   0     2     Romë   3767     661     Ashkali   0     578     Egjiptian   0     27     Goran   0     5     Kroat   11     0     Të tjerë   367     88     Gjithsej   29523     21549   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 6.978
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045