Komuna Prishtina Prishtina Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Prishtina 857km2 198.897 10000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   27293     430     Shqiptarë   161314     194452     Malazez   3888     0     Boshnjak   2308     400     Turq   0     2156     Romë   6625     56     Ashkali   0     557     Egjiptian   0     8     Goran   0     205     Kroat   202     0     Të tjerë   787     633     Gjithsej   205093     198897   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 35.942
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045