Komuna Prizren Prizren Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Prizren 640km2 177.781 20000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   10950     237     Shqiptarë   132591     145718     Malazez   413     0     Boshnjak   19423     16896     Turq   0     9091     Romë   3963     2899     Ashkali   0     1350     Egjiptian   0     168     Goran   0     655     Kroat   41     0     Të tjerë   514     767     Gjithsej   175413     177781   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 15.028
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045