Komuna Shtërpcë Shtërpcë Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Gjilan 247,36km2 6.949 73000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   8249     3148     Shqiptarë   4106     3757     Malazez   12     0     Boshnjak   1     2     Turq   0     0     Romë   62     24     Ashkali   0     1     Egjiptian   0     0     Goran   0     0     Kroat   3     0     Të tjerë   26     17     Gjithsej   12465     6949   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 960
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045