Komuna Shtime Shtime Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Prishtina 134km2 27.324 72000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   974     49     Shqiptarë   21743     26447     Malazez   12     0     Boshnjak   422     20     Turq   0     1     Romë   266     23     Ashkali   0     750     Egjiptian   0     0     Goran   0     2     Kroat   1     0     Të tjerë   26     32     Gjithsej   23523     27324   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 866
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045