Komuna Suharekë Suharekë Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Prizren 434km2 59.722 23000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   3007     2     Shqiptarë   60673     59076     Malazez   26     0     Boshnjak   28     15     Turq   0     4     Romë   167     41     Ashkali   0     493     Egjiptian   0     5     Goran   0     0     Kroat   0     0     Të tjerë   61     86     Gjithsej   63981     59722   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 4.317
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045