Komuna Viti Viti Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Gjilan km2 46.987 61000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   7146     113     Shqiptarë   41373     46669     Malazez   142     0     Boshnjak   32     25     Turq   0     4     Romë   335     12     Ashkali   0     14     Egjiptian   0     0     Goran   0     7     Kroat   4473     0     Të tjerë   641     143     Gjithsej   53584     46987   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 5.509
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045