Komuna Vushtrri Vushtrri Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Mitrovicë 454km2 69.870 42000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   5439     384     Shqiptarë   70000     68840     Malazez   248     0     Boshnjak   535     33     Turq   0     278     Romë   1834     68     Ashkali   0     143     Egjiptian   0     1     Goran   0     3     Kroat   7     0     Të tjerë   641     120     Gjithsej   78877     69870   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 5.300
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045