H I S T O R I A

 

 

istorijatHistori Pas konfliktit të vizitës 1999 dhe krijimi i Misionit të Administrimit të Përkohshëm të Kombeve të Amerikës në Kosovë (UNMIK), ndodhi një kthim masiv i shqiptarëve në Kosovë, por në mënyrë të tillë të përshkruani një eksod të serbëve dhe popullsive të tjera jo-shqiptare nga refugjatët urbanë dhe të ofrojnë shpëtim si në vendet për rajone kështu që mund të gjejnë në Kosovë. Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët (UNHCR), në lidhje me Komisariatin për Refugjatët dhe Migracionin e Republikës së Serbisë, në 2000 dhe 2005 nënshkruar 209.021 persona nga Kosova.

 

istorijat 3Histori 3 Sinonimi i UNMIK-ut për lehtësimin e kthimit përmes promovimit dhe mbrojtjes së drejtimit të komunitetit duke iu drejtuar një ministri për të marrë pjesë në një takim të një departamenti për kthimin dhe komunitetin. Ministria e Komunitetit dhe Kthimit është themeluar në 24 Janar 2005 në vendosjen e Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2004/50. Në këtë rast, ministria e sapoformuar po merrte përsipër disa nga mbajtja e Zyrës së Komunitetit të Shërbimeve, e cila është funksionuese dhe ekziston akoma brenda Zyrës së Kryeministrit. Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt 2008, Ministria e Komunitetit dhe Kthimit vazhdon për të themeluar mua për të promovimit dhe mbrojtjes efektive të drejtimit të komunitetit të menaxhuar dhe përdoruesve të gomave, gjithashtu do të drejtoni për të siguruar. E drejta për një kthim të sigurt dhe dinjitoz të personave të zhvendosur brenda vendit dhe refugjatët, si dhe detyrimin për vizitat e personave të rikuperojnë pronë dhe sende personale, garantohet edhe me Kushtetutën e të Kosovës (neni 1g).

 

istorijat 2Histori 2 Për dallim nga kthimi masiv i shqiptarëve në Kosovë në ofrimin e para pas konfliktit të vizitës 1999, nuk ka kthim masiv të popullsisë jo-shqiptare, dhe mbi të gjithë serbën. Numri i të drejtve nga komunitetet jo-shqiptare (serbë, ashkali, egjiptianë, romë, goranë, boshnjakë dhe të tjera) sot ka mundësi në 28,000 (të bëra e UNHCR). Arsyet e kthimit të mundshme të shikoni. Menjëherë pas përfundimit të konfliktit të vizitës 1999, situatat e shërbimit dhe liria e përdorimit për popullatën jo-shqiptare, por më tej me presidentimin e dukshëm të situatës së shërbimit dhe lirisë së lirë, pati më lehtësisht të tregoni më shumë për pazgjidhura ashtu si prona e uzurpuar, humbja e shërbimit të punës dhe papunësia, infrastruktura e pazhvilluar në vendndodhjen e kthyera, riintegrimi i pamjaftueshëm në shoqëri dhe të ofrojë mundësi të tjera që të kërkohen si në kthimin e personave të zhvendosur dhe mbijetesën e të bëra në Kosovë.

 

istorijat 1

 

 

logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502