000 mission M I S I O N I

Ne krijojmë kushte për kthim të qëndrueshëm, mbrojtje, integrim dhe zhvillim të komuniteteve duke ndërtuar besim të ndërsjellë dhe duke dhënë mundësi të barabarta për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë, përmes pranisë së tyre të vazhdueshme institucionale dhe shërbimeve efektive, duke marrë parasysh standardet ndërkombëtare dhe praktikat më të mira.

Ne krijojmë një trajtim të mirë, një mjedis të rehatshëm, zhvillim të barabartë ekonomik dhe stabilitet të komunitetit, dhe përmes partneriteteve me faktorët kryesorë, kontribuojmë në përmirësimin e cilësisë së jetës dhe plotësimin e nevojave të të gjithë personave të zhvendosur brenda vendit dhe të kthyerve.

 


000 visionV I S I O N I

Krijimi i zgjidhjeve afatgjata dhe të qëndrueshme për të gjitha komunitetet në Kosovë, me respekt të plotë për të gjitha të drejtat e garantuara individuale dhe kolektive të komuniteteve.

Kosova në të cilën çdo person i zhvendosur brenda vendit kthehet në vatër të tij / saj dhe jeta e të cilit është e garantuar pa shqetësim për sigurinë dhe / ose sigurinë. Një jetë ku të drejtat dhe mundësitë janë të barabarta për të gjithë.

Vizioni ynë është ta bëjmë jetën më të lehtë duke e menaxhuar bashkërisht atë dhe duke ndërtuar një shoqëri demokratike të besueshme, të qëndrueshme dhe të pathyeshme, sepse ndihma vetëmohuese për mbijetesën, mbijetesën dhe jetën e të gjithë popujve është thirrja jonë më humane për të ardhmen.

 


000 goalsQ Ë L L I M E T    S T R A T E G J I K E

Qëllimi i parë:   Kthimi i personave të zhvendosur në Kosovë dhe riintegrimi i tyre 
 • Ndërtimi i shtëpive për të kthyerit.
 • Ndërtimi i objekteve të banimit dhe objekteve të tjera kolektive.
 • Ndërtimi i shkollave dhe qendrave shëndetësore në të kthyerit.
 • Mundësimi i zbatimit të ligjeve në fuqi në lidhje me mbrojtjen institucionale të komuniteteve jo-shumicë në respekt të të gjitha të drejtave individuale dhe kolektive siç janë:
  • të drejtën për të përdorur gjuhën zyrtare dhe letrën zyrtare,
  • e drejta për përfaqësim të garantuar (prej 10%) në institucionet publike dhe ndërmarrjet në Kosovë,
  • e drejta për mbrojtjen e pronës private dhe kthimin e pronës së uzurpuar,
  • e drejta për të poseduar dokumente personale, etj.

 

OBJEKTIVI I DYTË:   Stabilizim i komuniteteve
 • Ndërtimi i rrugëve,
 • Ndërtimi i objekteve sportive,
 • Ndërtimi i sistemit të furnizimit me ujë dhe sistemit të ujërave të zeza,
 • Ndërtimi i infrastrukturës tjetër të nevojshme për një jetë të denjë për njeriun në shekullin XXI,
 • Sigurimi i burimeve financiare për të filluar një biznes që do të gjenerojë të ardhura për të kthyerit,
 • Sigurimi i makinave bujqësore dhe makinave të tjera të kthimit në zonat rurale.

 

OBJEKTIVI 3:   Mbyllja e qendrave kolektive në Kosovë
 • Mbyllja e qendrave kolektive në komunën e Shtërpcës,
 • Mbyllja e qendrave kolektive në Komunën e Graçanicës,
 • Mbyllja e qendrave kolektive në komunën e Zveçanit,
 • Mbyllja e qendrave kolektive në komunën e Leposaviçit.

Ky qëllim strategjik do të arrihet përmes ndërtimit të ndërtesave të banimit dhe zhvendosjes së personave të zhvendosur brenda nga qendrat kolektive në Kosovë në ndërtesat e banimit të lartpërmendura.

 

OBJEKTIVI 4:  Mbrojtja institucionale e të drejtave të komuniteteve jo-shumicë përmes zbatimit të legjislacionit dhe iniciativave ekzistuese
 • Zhvillimi i një Strategjie për Komunitete dhe Kthim,
 • Përgatitja e ligjit për personat e zhvendosur brenda vendit dhe personat e kthyer për mbrojtje juridike efektive, të qëndrueshme dhe afatgjatë dhe ushtrime të së drejtës së kthimit,
 • Vazhdimi i bashkëpunimit ndërinstitucional dhe iniciativës për të adresuar të gjitha çështjet që janë parakusht për kthimin e personave të zhvendosur dhe riintegrimin e tyre efektiv,
 • Vazhdimi i bashkëpunimit rajonal në procesin e kthimit me qëllim të forcimit të nismës për bashkëpunim rajonal për kthimin e personave të zhvendosur në Kosovë nga Serbia, Mali i Zi dhe Maqedonia Veriore.
 • Mbështetje dhe ndihmë e vazhdueshme për të kthyerit dhe komunitetet, në mënyrë praktike dhe institucionale.

 

logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502