Одељење за финансије и опште услуге

 

 

1. Задаци и одговорности одељења за финансије и опште услуге су да:
1.1. Руководи информацијама у погледу кадровских питања министарства, помаже руководству у погледу унутрашње организације,  административних питања, логистике и информативне технологије;
1.2. Обезбеђује спровођење процедура за избор и запошљавање кадрова;
1.3. Координише припрему, спровођење, извештавање и процену буџета министарства;
1.4. Координише спровођење финансијских обавеза министарства;
1.5. Одржавање ИТ опреме и пружање ИТ услуга;
1.6. Руководи архивским системом интерних докумената Министарства;
1.7. Пружа логистичке услуге за министарство.

2. Руководилац одељења за финансије и опште услуге извештај подноси генералном секретару.

3. У оквиру овог одељења функционишу следећи одсеци:
3.1. Одсек људских ресурса;
3.2. Одсек за буџет и финансије;
3.3. Одсек за информативну технологију и логистику.

 

 

 

Одсеци

 

Одсек за људске ресурсе

1. Задаци и одговорности одсека за људске ресурсе су:
1.1. Координише планирање људских ресурса;
1.2. Врши регрутацију особља;
1.3. Доприноси повећању професионалних способности особља кроз мотивисање и развој тренинга;
1.4. Обезбеђује спровођење процедура за регрутовање и селекцију, дисциплину, жалби, молби, захтева за одмор, процене рада, итд.

2. Руководилац одсека за људске ресурсе извештај подноси генералном секретару, у оперативном смислу, док код руководиоца одељења за финансије и опште услуге, у административном погледу.    
        

 

Одсек за буџет и финансије

1. Задаци и одговорности Одсека за буџет и финансије су:
1.1. Припрема предлоге буџета;
1.2. Координише буџетским питањима за све организационе структуре министарства;
1.3. Надгледа и извештава о извршењу буџета;
1.4. Обезбеђује да финансијски трошкови буду у скалду са буџетским правилима и процедурама;
1.5.Управља новчаним резервама и обезбеђује да се унутрашња  финансијска контрола заснива на принципима одговорности;
1.6. Осигурава блиску сарадњу са унутрашњим и спољним ревизором у припреми буџета и финансијских извештаја ревизије.

2. Руководилац одсека за буџет и финансије извештај подноси генералном секретару, у оперативном смислу, а код руководиоца одељења за финансије и опште услуге, у административном погледу.    
        

 

Одсек за информативну технологију и логистику

1. Дужности и одговорности одсека за информативну технологију и логистику су:
1.1. Пружа логистичку подршку за састанке особља министарства;
1.2. Пружа информације и обуку у областима технолошке подршке;
1.3. Управља инвентаром и магацином министарства;
1.4. Координише захтеве министарства и потребама за робе и канцеларијску опрему за посао;
1.5. Руководи потребама превоза и возилима министарства;
1.6. Управља и одржава систем архиве министарства.

2. Руководилац одсека за информативну технологију и логистику извештаје подноси руководиоцу одељења.    

 


Одсек унутрашње ревизије

1. Задаци и одговорности одсека унутрашње ревизије су:
1.1. Обезбеђује правилно спровођење законских, подзаконских и  других аката;
1.2. Обезбеђује припрему нацрта стратешког плана ревизије на основу процене ризика;
1.3. Организује, спроводи и контролише све активности интерне ревизије и доставља резултате ревизије, у складу са законодавством на снази;
1.4. Припрема и доставља кварталне и годишње извештаје о свим активностима ревизије;
1.5. Припрема и спроводи програм обезбеђивања квалитета за процену унутрашње и спољне ревизије;
1.6. Извештава директно вишем руководиоцу и комисији за ревизију за сваку активност која указује на превару или корупцију, нуди предлоге за побољшање ситуације, а ако виши руководилац не предузме одговарајуће мере обавештава друге надлежне органе.

2. Руководилац одсека унутрашње ревизије извештаје подноси министру.    

 


Одсек за јавне комуникације

1. Задаци и одговорности одсека за јавне комуникације су:
1.1. Пружа стручну подршку министарству у области комуникације и информисања;
1.2. Предлаже, израђује и омогућава спровођење планова за комуникацију министарства;
1.3. Организује конференције за медије и припрема саопштења, изјаве, извештаје и друге публикације за медије;
1.4. Одржава званични сајт министарства;
1.5. Одговара на захтеве за приступ јавним документима и припрема извештаје о примени закона о приступу јавним документима.

2. Руководилац одсека за јавне комуникације извештаје подноси генералном секретару.    

 


Одсек за јавне набавке

1. Задаци и одговорности одсека за јавне набавке су:
1.1. Припрема, координише и спроводи годишњи план министарства у области јавних набавки у складу са законодавством на снази;
1.2. Обезбеђује да сви захтеви за набавку буду припремљени у складу са правилима и процедурама набавке;
1.3. Одређује методологију за јавне набавке путем тендера и поступак процене висине добијених понуда;
1.4. Пружа савете и помаже руководству у доношењу одлука у погледу спорова који могу настати у случају неизвршења уговора.

2. Руководилац одсека за јавне набавке извештаје подноси генералном секретару.

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Министарство за заједнице и повратак
 

Трг мајке Терезе
Косово Поље
038/200 16 502

 

038/200 16 502